Bevezetés

A kavegepdiszkont.hu-nál kötelezettséget vállalunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, hogy azokkal semmilyen körülmények között ne élhessenek vissza. 


Adatvédelmi szabályzatunk tájékoztatja Önt arról, milyen személyes adatokat gyűjtünk, azokat milyen célból gyűjtjük, hogyan használjuk fel, Ön milyen jogosultságokkal rendelkezik személyes adatai felett, és személyes adatait milyen eljárásokkal védjük. A szabályzat minden olyan adatra vonatkozik, amelyeket a kavegepdiszkont.hu weboldalán keresztül, valamint az adatkezelő bemutatótermében és rendezvényein személyesen gyűjtünk. 


Azzal, hogy megosztja velünk személyes adatait, és továbbra is használja weboldalunkat, elismeri, hogy elolvasta és megértette adatvédelmi szabályzatunkat. Felelősséget vállalunk az általunk gyűjtött személyes adataiért, igyekszünk átlátható módon tájékoztatni Önt kezelésükről, továbbá lehetővé tesszük Önnek, hogy ellenőrizze őket. 


Ha kérdése, észrevétele vagy aggálya van az adatvédelmi szabályzat bármely pontjával vagy azzal kapcsolatban, hogyan kezeli a kavegepdiszkont.hu az Ön személyes adatait, írjon e-mailt kollégáinknak a marketing@khprofi.hu címre.

 

Adatvédelmi alapelveink

Az adatvédelmi szabályzatok sokszor bonyolultak, mi azonban igyekeztünk a sajátunkat érthetően és egyszerűen megfogalmazni. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogyan kezeljük a kavegepdiszkont-nál személyes adatait. Alapelveink tükrözik a magánélet és a személyes adatok védelme iránti kötelezettségvállalásunkat: személyes adatait megfelelően, és úgy kezeljük, ahogyan azt Ön elvárja.

 

Mi, a kavegepdiszkont.hu-nál:

 1. Kizárólag olyan személyes adatokat kérünk és gyűjtünk, amelyekre az ügyfeleink által elvárt szolgáltatások, termékek és felhasználói élmény biztosítása és javítása érdekében szükségünk van.
 2. Lehetővé tesszük Önnek a birtokunkban lévő személyes adatai feletti ellenőrzést, így meggyőződhet róla, hogy a nyilvántartott adatok pontosak-e és tükrözik-e az Ön preferenciáit.
 3. Mindenkor gondoskodunk személyes adatainak biztonságáról és védelméről.
 4. Tisztességes és átlátható tájékoztatást nyújtunk a birtokunkban lévő személyes adatok használatáról.
 5. Kizárólag arra a célra használjuk fel személyes adatait, amelyre felhatalmazott bennünket.
 6. Soha nem értékesítjük személyes adatait, és kizárólag az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint osztjuk meg másokkal, illetve ha felkér bennünket adatainak megosztására.
 7. Tiszteletben tartjuk döntéseit, és tájékoztatjuk Önt a személyes adatait vagy azok használatát érintő fontosabb változásokról.
 8. Felelősséget vállalunk a birtokunkban lévő személyes adataiért

 

A kavegepdiszkont.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Szolgáltató, mint adatkezelő megnevezése:

 

A Kávé & Hűtő Profi Kft. (kavegepdiszkont.hu) kiállítótermének elérhetősége: 

 

Ideiglenes cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 9.00-16.00

Email: marketing@khprofi.hu

Telefon/Fax: 06 1 248 0095 / 96

A Kávé & Hűtő Profi Kft. hivatalos adatai:

 

Székhely:  1118 Budapest, Budaörsi út 46.

Adószám:  13798699-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-873801

Bankszámlaszám: Oberbank 18400010-03563961-60100019

Telefonos elérhetőségünk: +361 248 00 95

Ez a szám hétköznap 9:00 - 17:00 -ig hívható

 

A Kávé & Hűtő Profi Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen tájékoztatót a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR-rendelet) előírásainak megfelelően készítettük el, ás adatkezelésünk mindenben megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvásároknak. A kezelt személyes adatok körét a kereskedelmi, és reklám jogszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozzák meg.

 

Főbb fogalmak:

SZEMÉLYES ADAT: azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

ADATKEZELÉS: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

ADATFELDOLGOZÓ: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

CÍMZETT: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

ADATVÉDELMI INCIDENS": a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


Adatkezelések

Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

1.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

 

Az adatkezelés célja

Felhasználói név

Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

 

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
 • Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 • A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és köteles a személyes adatokat megadni, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk feldolgozni rendelését.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás

1.Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2.Adatfeldolgozó megnevezése és címe:

 

Megnevezése: GLS futárszolgálat

Székhelye:  2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2

3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4.Az érintettek köre: A házhoz szállítást kérő valamennyi érintett.

5.Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.

7.Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.


Tárhely-szolgáltató

1.Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Megnevezése: Infotechnika Ltd.

Székhelye: Zay u. 3,  1037 Budapest, Hungary

3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5.Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Honlapüzemeltető

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: honlap frontend oldali szerkesztése

2.Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Megnevezése: 7even Online Ügynökség

Székhelye: 1118 Budapest, Bartók Béla út 152/H

 

3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

4.Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5.Az adatkezelés célja: A weboldal megfelelő működtetése.

6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a honlapkarbantartó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a honlapkarbantartó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7.Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázó program biztosítása

2.Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Megnevezése: InCash Ügyvitel Zrt.     

 

Székhelye: 1139 Budapest, Forgách u. 19.

 

3.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott számlázási adatok

4.Az érintettek köre: Azon személyek, akik a weboldaldal keresztül vásároltak.

5.Az adatkezelés célja: A vásárlással összefüggésben felmerült számlázási feladatok ellátása.

6.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli bizonylatok esetében,  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

 

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

7.Az adatfeldolgozás jogalapja:

Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

 • A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.


Cookie-k (sütik) kezelése

1.Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k", és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3.Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4.Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)

 

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

 

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak 

Kezelt adatkör: connect.sid

6.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8.Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Hírlevél, DM tevékenység

1.A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2.Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4.Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

5.Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7.Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8.Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adataikat bármikor töröltethetik. Ehhez forduljanak e-mailben a Szolgáltatóhoz  a marketing@khprofi.hu email címre megírva ezen igényüket.   


Amennyiben az érintett más személy adatait osztja meg, kérnie kell az adott személy hozzájárulását ahhoz, hogy megossza a Szolgáltatóval az ő személyes adatait, valamint hogy az adatvédelmi szabályzattal összhangban felhasználja ezeket az adatokat.

 

Az érintett online tevékenységéről gyűjtött adatok 


Korlátozott mennyiségben a Szolgáltató weboldalának minden látogatójáról gyűjt és tárol személyes adatokat és bizonyos névtelen, összesített statisztikákat, amelyek az érintettek aktív részvétele révén, vagy pedig a Szolgáltató weboldalának meglátogatása során kerül a birtokába. A Szolgáltató által gyűjtött adatok köre kiterjed az érintett által használt készülék internetprotokoll-címére (IP-cím), böngészőszoftverére, operációs rendszerére, a hozzáférés dátumára és időpontjára, annak a weboldalnak az internetcímére, amelyen keresztül eljutott a Szolgáltató weboldalára, valamint a weboldal használati módjára. 


Ezen információk alapján méri fel a Szolgáltató, hogy mennyire működik jól weboldal, hogyan használják őket, és mire kíváncsiak leginkább a felhasználók. 

 

Ezeket az információkat elsősorban a Szolgáltató által alkalmazott cookie-k és hasonló technológiák szolgáltatják a számára.

 Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltatató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog (kivéve szerződéses jogalap esetén):

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok

az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;


- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy


- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Szolgáltató az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen
tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdeké-
ben szükséges;


- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.


A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslat jogával.

 

A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.


Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó  egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

Érintettek igényeinek módosítása

Amennyiben az érintettek korábban jelezték, hogy szeretnének értesítéseket kapni a Szolgáltatótól (hozzájárult értesítések küldéséhez), de módosítani kívánják a kapcsolatfelvétel módját, akkor ezt a következő módokon tehetik meg:

 1. az érintettek felvehetik a kapcsolatot a Szolgáltatóval a marketing@kávéprofi.hu –ra írva és jelezhetik, hogy módosítani szeretnék a kapcsolatfelvétel módját; vagy
 2. az érintettek bejelentkezhetnek a weboldalon létrehozott fiókjukba, és módosíthatják beállításait és adatait.

 Érintettek hozzájárulásának visszavonása 

Amennyiben az érintettek a jövőben már nem kívánnak marketing- vagy terméktámogatási célú értesítéseket kapni a Szolgáltatótól (visszavonják hozzájárulásukat), azt az alábbi módokon bármikor megtehetik:

 1. email-ben jelezhetik a marketing@kaveprofi.hu-ra, hogy a jövőben nem kívánnak ilyen célú értesítéseket kapni;
 2. használhatják a Szolgáltató összes (marketing- és terméktámogatási célú) e-mailjében feltüntetett, leiratkozást lehetővé tévő hivatkozást;
 3. bejelentkezhetnek weboldalon létrehozott fiókjukba, és módosíthatják beállításaikat és adataikat.

Külső felek weboldalára mutató hivatkozások

Weboldalon szerepelhetnek más weboldalakra mutató hivatkozások, amely oldalakat nem a kavegepdiszkont.hu üzemelteti, és amelyek nem állnak a kavegepdiszkont.hu felügyelete alatt. Az adatkezelő nem ellenőrzi ezen oldalak tartalmát, és nem vállal felelősséget ezekért a tartalmakért, mint ahogyan azt sem ellenőrzi, és azért sem vállal felelősséget, hogyan gyűjti és használja az ilyen oldalakért felelős külső felek az érintettek személyes adatait.

Külső felek weboldalát a Szolgáltató nem támogatja, és nem fogalmaz meg velük kapcsolatos észrevételeket. 

A külső felek által üzemeltetett weboldalak általában saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, amely tájékoztatást nyújt arról, hogyan használják fel és osztják meg a személyes adatokat.

Az ilyen oldalak használata előtt az érintetteknek ajánlatos figyelmesen átolvasnia adatvédelmi szabályzatukat, hogy meg tudják állapítani, megfelelő módon gyűjtik és osztják meg személyes adataikat.

 

Gyermekek adatainak kezelése

 A Szolgáltató weboldalát, termékeit nem gyermekeknek szánja. Gyermekekről szándékosan nem gyűjt személyes adatokat. 


Amennyiben az érintett kiskorú, ne regisztráljon a weboldalon, illetve a termékek használatára, és más módon se adja meg a Szolgáltatónak a személyes adataidat. Ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy szándékával ellentétben gyermek adatai kerültek a birtokába, a szóban forgó adatokat a lehető leghamarabb törli. 

 

Amennyiben tudomására jutott, hogy egy gyermek továbbította Ön részére személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a marketing@khprofi.hu címen.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Az adatvédelmi szabályzatot a Szolgáltató legalább évente egyszer felülvizsgálja és frissíti, a szabályzat végén pedig feltünteti a legutóbbi frissítés dátumát.

 
Az adatvédelmi szabályzat módosítása esetén az alábbiakban a Szolgáltató közzéteszi a változtatások részleteit. Amennyiben a Szolgáltató nyilvántartásában szerepel az érintett e-mail-címe, a Szolgáltató e-mailben is tájékoztathatja ezekről a változásokról. Szükség esetén a Szolgáltató arra is kérheti az érintettet, hogy jelezze, egyetért-e a módosításokkal.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

 Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 • b. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • c. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • d. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Panasztételi lehetőség

Amennyiben kérdése, észrevétele vagy aggálya van a birtokunkban lévő személyes adatainak használatával kapcsolatban, vagy panaszt szeretne tenni ez ügyben, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben marketing@khprofi.hu címen.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Adatok továbbítása

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére történő tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt, ezen esetekben a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására